Duurzaamheid

Sinds de oprichting in 1990 beleggen wij op maatschappelijk verantwoorde manier. Daarmee stimuleren we al vele jaren duurzame ontwikkeling. Inmiddels is duurzaam beleggen zo succesvol dat er eigenlijk geen redenen zijn om het níet te doen.

Fair Capital Partners is verheugd dat de wetgever de transparantie op het gebied beoogt te verhogen en wij informeren u op deze pagina daarom graag over de wijze waarop wij sinds onze oprichting al rekening houden met duurzaamheidsfactoren.

Duurzame ontwikkeling

We volgen de definitie de Verenigde Naties: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ Dat doen we in woord en in daad met het uitgebreide duurzaamheidsbeleid van ASN Bank.

Wij beheren uw geld met respect voor mens, dier en natuur. En met oog voor de toekomst. Want we willen vandaag en ook morgen het verschil maken.

Informatie op grond van de SFDR

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (hierna: “SFDR”) in werking getreden. Op grond van deze Verordening dient Fair Capital Partners op haar website informatie op te nemen over de wijze waarop zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsfactoren. 

De SFDR deelt beleggingsproducten in verschillende categorieën in. Artikel 6-producten richten zich niet expliciet op duurzaamheid, artikel 8-producten promoten duurzaamheidskenmerken en artikel 9-producten zijn gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen. Deze laatsten worden ook wel ‘donkergroen’ genoemd. Fair Capital Partners omarmt in principe de SFDR. Wij hebben onze duurzaamheidsdoelen zo veel als mogelijk conform artikel 9 omschreven. Zo stimuleren we duurzame vooruitgang. Zie hier onze duurzame beleggingsdoelstelling van onze aandelenmodelportefeuille. Het percentage aandelen in de beheerportefeuilles bepaalt vooral de mate van duurzaamheid conform deze SFDR.

Rekening houden met duurzaamheid heeft voor ons een tweeledig doel. Ten eerste menen wij dat het integreren van duurzaamheidsfactoren bijdraagt aan het beheersen van duurzaamheidsrisico’s, en ten tweede hopen wij op deze manier bij te kunnen dragen aan een duurzamere wereld. 

Duurzaamheidsrisico’s

Ten eerste kunnen beleggingen blootgesteld zijn aan duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico is “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied, die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”

Negatieve duurzaamheidseffecten

Bij het vermogensbeheer houden we nadrukkelijk rekening met deze duurzaamheidsrisico’s en negatieve duurzaamheidseffecten.

ASN Bank voert voor ons een screening uit op alle potentiële beleggingen. In deze screening identificeert en analyseert ASN Bank de duurzaamheidsrisico’s en negatieve effecten die aan potentiële beleggingen verbonden zijn. Voor de methoden die ASN Bank hierbij gebruikt verwijzen wij naar de Handleiding ASN Duurzaamheidscriteria.

Wanneer een belegging niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van ASN Bank, dan beleggen wij hier niet in.

Werkwijze van Fair Capital Partners

Bij het vermogensbeheer houden we nadrukkelijk rekening met deze duurzaamheidsrisico’s en negatieve duurzaamheidseffecten.

ASN Bank voert voor ons een screening uit op alle potentiële beleggingen. In deze screening identificeert en analyseert ASN Bank de duurzaamheidsrisico’s en negatieve effecten die aan potentiële beleggingen verbonden zijn. Voor de methoden die ASN Bank hierbij gebruikt verwijzen wij naar de Handleiding ASN Duurzaamheidscriteria.

Wanneer een belegging niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van ASN Bank, dan beleggen wij hier niet in.

Bescherming klimaat, biodiversiteit en
mensenrechten

Om onze doelstellingen te realiseren, onderzoeken
we elk bedrijf en elke overheid waar we in beleggen.
Voor dit onderzoek maken we gebruik de research van het Expertisecentrum Duurzaamheid van ASN Bank. Dit screent bedrijven en overheden op basis van de duurzaamheidspijlers van ASN Bank met behulp van uitsluitingscriteria en toelatingscriteria. De uitsluitingscriteria zijn absolute voorwaarden waaraan ondernemingen, landen en organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor belegging. Toelatingscriteria zijn relatief. Dat wil zeggen: alleen ondernemingen, landen en organisaties die in hun groep of sector tot de betere behoren, worden toegelaten voor belegging. De toelatingscriteria zijn er op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten, evenals goed bestuur en dierenwelzijn.

duurzame belegginsdoelstelling
Positieve bijdrage aan betere wereld conform de SDG’s

We beoordelen tevens de bijdrage die bedrijven leveren aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s bieden een gemeenschappelijke taal en doelen om over duurzame, sociale ontwikkeling te spreken. Daarom zijn de SDG’s van groot belang voor een wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling. Ze hebben als doel om voor 2030 armoede te verminderen, ongelijkheden terug te dringen, klimaatverandering aan te pakken en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.  

Beleidsdocumenten per pijler

De belangrijkste duurzaamheidscriteria die zijn opgesteld door ASN Bank richten zich op drie pijlers:

 1. Mensenrechten
 2. Klimaat
 3. Biodiversiteit


Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank staat in beleidsdocumenten. Voor elke pijler van het duurzaamheidsbeleid – mensenrechten, klimaat en biodiversiteit – is er een beleidsdocument:

Duurzaamheidsrisico: Dit is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied, die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

> Fair Capital Partners heeft als missie om juist te beleggen in ondernemingen en/of overheden die een zo positief mogelijke invloed hebben op ecologisch, sociaal of governance gebied. FCP wil dus sowieso de duurzaamheidsrisico’s in haar portefeuilles minimaliseren vanuit haar missie omdat deze een negatieve impact kunnen hebben op de wereld en ook op de financiële rendementen op de lange termijn.

> Fair Capital Partners heeft met het Expertise Centrum Duurzaamheid van ASN Bank een contract voor een beleggingsuniversum van o.a. aandelen en obligaties samen te stellen op basis van de ASN criteria (zie beleidsdocumenten) t.a.v. biodiversiteit, mensenrechten en klimaat om deze risico’s op voorhand te minimaliseren.

> Fair Capital Partners vermijdt met het gebruik van het door ASN ECD geleverde universum ook zo veel als mogelijk de negatieve effecten op duurzaamheid af door niet te beleggen in aandelen en obligaties buiten dit universum.

> Daarnaast is vooral bij aandelen selectie de afweging of en in hoeverre de belegging een “netto positieve” bijdrage levert aan de Sustainable Development Goals de zgn “SDG Impact Rating”. Hierbij wordt de positieve bijdrage en de negatieve bijdrage aan de SDGs met elkaar verrekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van data en analyse van ISS Oekom  Hiermee weegt FCP de negatieve effecten op duurzaamheid nadrukkelijk mee.

Hoe integreert Fair Capital Partners duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingsproces?

Duurzaamheidsrisico's

 • Hoe hoger of veeleisender uw duurzaamheidsvoorkeuren zijn, hoe beperkter uw beleggingsuniversum zal zijn. Immers, alleen de meest duurzame instrumenten kunnen dan worden gebruikt, en gezien de huidige toestand van de markt zal u een beperktere keuze hebben. De integratie van duurzame criteria in ons beleggingsadvies of in het beheer van uw portefeuille kan dus tot gevolg hebben dat uw beleggingsuniversum wordt beperkt en dat sommige specifieke -meer vervuilende- sectoren worden uitgesloten.

 • Er zijn slechts een beperkt aantal producten op de markt waarin duurzaamheidscriteria zijn verwerkt, wat ertoe kan leiden dat beleggers met zeer sterke duurzaamheidsvoorkeuren in dezelfde instrumenten beleggen. Dit betekent dat wij mogelijks geconfronteerd kunnen worden met een concentratierisico in afzonderlijke lijnen of fondsen omwille van de beperkte selectie van de beschikbare instrumenten.

Hoe voorkomen we negatieve effecten?

De duurzame impact van de geselecteerde beleggingen heeft betrekking op het voorkomen van negatieve effecten. Er wordt niet belegd in bedrijven die:

 • Fossiele brandstoffen produceren of producten of diensten aanbieden die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Zoals de auto- en vliegtuigindustrie.
 • Wapens (of onderdelen van wapens) produceren.
 • Direct of indirect (via toeleveranciers) gebruik maken van kinderarbeid.
 • De rechten van vrouwen en vakbondsrechten niet serieus nemen.

Waar beleggen we wel in?

De duurzame impact van de beleggingen heeft betrekking op het creëren van positieve effecten. Er wordt dus wel belegd in:

 • Bedrijven die bijdragen aan de energietransitie.
 • Bedrijven die de biodiversiteit beschermen en herstellen.
 • Overheden die goed scoren op onderwerpen als inkomensverdeling, discriminatie en corruptie.