Privacyreglement

U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan, leest u hier.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot u als persoon. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook uw rekeningnummer. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen. Denk aan:

  • bestaande of potentiële klanten en hun vertegenwoordigers, zoals gemachtigden of ouders van minderjarige kinderen;
  • bezoekers van onze websites;
  • personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar we een relatie mee hebben; en
  • andere personen waar we contact mee hebben.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

  • voor het uitvoeren van een overeenkomst;
  • om aan wettelijke plichten te voldoen;
  • als u toestemming heeft gegeven. Goed om te weten: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig weer intrekken. Als u uw toestemming intrekt, geldt dat pas vanaf dat moment; en
  • om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, bijvoorbeeld als we een risicoanalyse moeten maken. In zo’n geval wegen we altijd uw belangen en onze belangen tegen elkaar af. Alleen als we vinden dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen uw privacybelang, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag.

Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Het zijn uw data, dus u bepaalt. We gaan zorgvuldig met uw data om en verkopen het nooit door.

We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. En we doen dit alleen voor de doelen waarvoor we deze gegevens verzameld hebben. We bewaren uw persoonsgegevens altijd zo lang als dat moet van de wet. Daarna verwijderen we ze, behalve als er een goede reden is om ze nog iets langer te bewaren. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft ingediend en deze nog bij ons in behandeling is.

Hoe borgen we uw privacy?

Kan Fair Capital Partners uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.


Met bedrijven die uw gegevens verwerken binnen onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking. Mocht het voor de dienstverlening aan u of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER, dan doen we dat uitsluitend als een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van uw persoonsgegevens of als een specifieke afwijking van toepassing is.

Heeft u een vraag of klacht over de wijze waarop Fair Capital Partners met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u deze richten aan de directie van Fair Capital Partners.

Stuur uw vraag of klacht per e-mail naar vermogensbeheer@faircapitalpartners.nl,
of per post naar:
Fair Capital Partners
Herengracht 33
1398 AB Muiden

U kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en klachten

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt voor heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming en in Nederland ook de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Voor bepaalde onderwerpen gelden daarnaast nog specifieke regels. Zo geldt de Telecommunicatiewet bij het versturen van ongevraagde commerciële berichten en bij het plaatsen van cookies.
Verder geldt het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) om fraude en criminaliteit tegen te gaan.