Duurzame beleggingsdoelstelling

duurzame beleggingsdoelstelling
FCP belegt al meer dan 30 jaar op basis van haar duurzame missie. Ons doel is een rechtvaardige wereld waarin mens en natuur in evenwicht zijn. Samen met onze klanten brengen we die wereld dichterbij. Daarvoor zetten we graag al onze kennis en ervaring in. Hieronder lichten we onze duurzame belegginsdoelstellingen nader toe. We hebben deze recent nog meer kunnen concretiseren met behulp van gespecialiseerde duurzaamheidsinformatie. 

Sinds 2021 is in de Europese Unie de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing. Ofwel: de Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Deze verordening maakt de duurzaamheidsaspecten van financiële producten helderder en transparanter. Dat geeft beleggers gemakkelijker inzicht in de duurzaamheid van hun beleggingen. 

De SFDR deelt beleggingsproducten in verschillende categorieën in. Artikel 6-producten richten zich niet expliciet op duurzaamheid, artikel 8-producten promoten duurzaamheidskenmerken en artikel 9-producten zijn gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen. Fair Capital Partners omarmt de SFDR. Wij hebben onze duurzaamheidsdoelen conform artikel 9 omschreven. Dit wordt ook wel ‘donkergroen’ genoemd. Zo stimuleren we duurzame vooruitgang. 

Eerste stap: Bescherming klimaat, biodiversiteit en
mensenrechten

Om onze doelstellingen te realiseren, onderzoeken
we elk bedrijf en elke overheid waar we in beleggen.
Voor dit onderzoek maken we gebruik de research van het Expertisecentrum Duurzaamheid van ASN Bank. Dit screent bedrijven en overheden op basis van de duurzaamheidspijlers van ASN Bank met behulp van uitsluitingscriteria en toelatingscriteria. De uitsluitingscriteria zijn absolute voorwaarden waaraan ondernemingen, landen en organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor belegging. Toelatingscriteria zijn relatief. Dat wil zeggen: alleen ondernemingen, landen en organisaties die in hun groep of sector tot de betere behoren, worden toegelaten voor belegging. De toelatingscriteria zijn er op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten, evenals goed bestuur en dierenwelzijn.

Tweede stap: Positieve bijdrage aan betere wereld conform de SDG’s

We beoordelen tevens de bijdrage die bedrijven leveren aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s bieden een gemeenschappelijke taal en doelen om over duurzame, sociale ontwikkeling te spreken. Daarom zijn de SDG’s van groot belang voor een wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling. Ze hebben als doel om voor 2030 armoede te verminderen, ongelijkheden terug te dringen, klimaatverandering aan te pakken en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.  

duurzame belegginsdoelstelling
ESG: Milieu, mensenrechten en goed bestuur

Veel beleggers beoordelen de scores van bedrijven op het gebied van duurzaamheid aan de hand van ESG-ratings. ESG staat voor ‘environmental’, ‘social’ en ‘governance’ (milieu, mensenrechten en goed bestuur). De ESG-rating van een bedrijf geeft inzicht in zijn duurzaamheidsbeleid. De rating laat zien hoe het bedrijf presteert op het gebied van milieu-uitdagingen, hoe het omgaat met mensen (vooral medewerkers, consumenten en omwonenden) en hoe het bedrijf bestuurd wordt. Wij gebruiken ESG-risk ratings ter beoordeling van de ESG risico’s, die we natuurlijk zo laag mogelijk willen houden. Voor de positieve impact kijken wij vooral naar de score van bedrijven op de SDG’s. 

duurzame beleggingsdoelstellingen
duurzame beleggingsdoelstellingen
Meten van de positieve impact

De bedrijven waar wij in beleggen, leveren met hun
producten en diensten een positieve economische bijdrage aan de SDGs. We nemen echter ook eventuele negatieve bijdrage in de bedrijfsvoering mee in de selectie. We willen dus een soort “netto” positieve impact meten. Hiervoor gebruiken we de “SDG Impact Rating” van ISS-Oekom van Institutional Shareholder Services Inc. Dit toonaangevende data analyse bureau op het gebied van duurzaamheid maakt per bedrijf inzichtelijk op welke manier het bijdraagt aan de SDG’s. Zowel met hun producten als bedrijfsvoering. Het geeft ook per bedrijf een “SDG Impact Rating” aan van -10 tot +10.

 

We gebruiken dit onderzoek ook op portfolioniveau. We streven ernaar om met onze gehele aandelen portefeuille een positieve impact te realiseren. Door te meten, weten we hoeveel bedrijven in onze portefeuille een “netto” positieve impact maken. Dit zijn de bedrijven met een positieve “SDG Impact Rating”. Dit drukken we dan uit in % van de gehele portefeuille. De obligaties in de portefeuille zijn vooral overheidsobligaties (en overheidsgerelateerde obligaties). Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren van een duurzame, rechtvaardige maatschappij. Zij zorgen immers voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg etc. Door de selectie op basis van de strenge criteria van ASN Bank worden obligaties van overheden geselecteerd met een verantwoordelijk beleid voor mensenrechten, biodiversiteit en klimaat.